جزوه دکتر شاه محمدی بصورت خلاصه شده

نظریه های ارتباط جمعی

فردیناند تونیس ارتباط را به دو دسته تقسیم می کند:

ارتباط: - اجتماع: سنتی + شفاهی + حوزه ی کوچک + عاطفی + خونی

-         جامعه: سنتی ـ شفاهی و مکتوب + حوزه ی بزرگ + عقلانی + سازمانی

دیویدرایزمن

ارتباط: - سنت راهبر: اجتماع

   -درون راهبر: استفاده از کتاب به منظور رفع نیازهای انسان

  -برون راهبر یا دگر راهبر: از وسایل ارتباط جمعی استفاده می کنند مانند کتاب اینترنت و پایبند به عقل است.

مک لوهان

             - دوران شفاهی: همان اجتماع

              -دوران کتبی: اختراع چاپ قرن 15 گوتنبرگ

              -دوران مارکونی: عصر رادیو

نظریه ی استحکام دو مرحله ای:

هر اتفاقی که در جامعه می افتد قبل از اینکه به مخاطبان برسد توسط رهبران فکری بررسی می شود و سپس به مخاطبان می رسد.

نظریه ی کاشت:

تنها نظریه ای است که تمرکز زیادی بر مخاطبان دارد و همچنین می گوید تلوزیون نقش زیادی را در افکار عمومی دارد و برای اولین بار در آمریکا بوده است و معتقد است اثرات کاشتی رسانه های جمعی در جامعه ی جدید بخوبی مشهود است.

نظریه مارپیچ سکوت (الیزابت نوئل نوئمان)

در این نظریه اینگونه بوده که باید سکوت کرد تا شرایط ابراز نظر مهیا شود.

نظریه ی برجسته سازی:

یعنی رسانه ها بعضی از پیام های کوچک را برجسته و بزرگ می کنند و برخی از مسائل و پیام های بزرگ را کوچک می کنند.

نظریه ی رضایتمندی:

یعنی باید در وسایل ارتباط جمعی نیازهای مخاطب برآورده شود مثل روزنامه که باید رضایت مخاطب را جلب کند.

نظریه ی موزائیک مک لوهان:

چنانچه می خواهیم پیام قابل هضم باشد باید عوامل محیطی آن فراهم باشد مثل شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی

نظریه ی امتداد مک لوهان:

هرچیزی که در جامعه اختراع می شود در امتداد یکی از حواس انسان است مثل تلویزیون، رادیو و ...

نظریه ی اَنگ:

وسایل ارتباط جمعی یک خوب را در نگاه مردم بد جلوه می دهد و با انگ زدن و یا برچسب زدن اعتماد مردم را کم می کند و باید دوباره تلاش کند تا اعتماد مردم را جلب کند.

نظریه ی اشاعه ی نوآوری راجرز:

انسان ها اطلاعات خود را از پنج مرحله بدست می آورند:

1-    اول هرکس باید از وجود پیام مطلع شود

2-    اقناع: یعنی فرستنده باید پیام خودش را در مخاطب اقناع کند و مخاطب را قانع کند.

3-    تصمیم گیری: پیامی که ارسال می شود برای من سود دارد یا نه؟!

4-    اجرا یعنی پیام هایی که ارسال شده را به مرحله ی اجرا و عمل درآوریم.

5-    تثبیت یعنی که فرستنده بتواند پیام خودش را در ذهن پیام گیرنده ثبت کند.

 

نظریه ی تافلر: سیاست مدار آمریکایی:

1-    کشاورزی 2- صنعتی 3- فراصنعتی

1.      کشاورزی: ارتباطات میان انسان ها فردی، کار و فعالیت متقابل بوده

2.      صنعتی: سازمان دهی نیروی کار و بهره برداری درست از ماشین آلات

3.      فراصنعتی: ارتباطات و فن آوری اطلاعات: توسعه، بازاریابی و افزایش قدرت مصرف کننده

 

نظریه اینیسن:

با اختراع کتاب ارتباطات میان فردی کم شد، آدم ها منزوی شدن و با آمدن تلوزیون یک توازن بین حواس انسان ها بوجود آمد و تعادل در زندگی بوجود آمد.

 

نظریه ی چاکوتین (گلوله جادویی یا سوزن تزریقی):

هرچه پیام قوی تر باشد تأثیر آن بیش تر است، غالباً آدم ها تحت تأثیر 4 غریزه هستند (به وسیله ی این چهار غریزه می توان انسان را وادار به هرکاری کرد):

1-    غذا

2-    ستیزه جویی و جنگ طلبی

3-    غریزه ی جنسی

4-    عشق مادری

به وسیله این چهار غریزه می توان انسان را وادار به هر کاری کرد.

نظریه ی  لاسول:

الف) نقش نظارت بر محیط از طریق انتشار اخبار

ب) ایجاد و توسعه ی همبستگی های اجتماعی افراد (نقش راهنمایی) هدایت افکار عمومی

ج) انتقال میراث فرهنگی (نقش آموزشی) در این نقش رسانه ها به آموزش مردم می پردازند.

 

نظام های رسانه ای به چهار گروه تقسیم شدند: (ویلبر شرام، تئودورپترسون، فردسیبرت)

1-    نظریه ی اقتدارگرا: روزنامه نگار مقهور دولت سانسور قبل از انتشار اگر از اصولی که برایش تعیین شده تخطی کند مجازات می شود آزادی ندارند مثل موسیلینی، هیتلر

2-    نظریه ی نظام کمونیستی: باید توسط دولت اداره شود باید از جنبش های پیشرو جهانی حمایت کند مطبوعات باید دولت را حمایت کند.

3-    نظام لیبرال: مالکیت خصوصی ، مهم ترین رسالتش نظارت بر عملکرد دولتمردان است هرگونه نظارت پیش از انتشار نادرست است روزنامه نگاران باید اعتبار، مالکیت و حریم خصوصی افراد را حفظ کنند و در صورت تجاوز مجازات می شوند.

4-    مسئولیت اجتماعی: توسط تئودورپترسون.

1)     بر مسئولیت اجتماعی روزنامه نگار تأکید می ورزد و مهم تر از آزادی است

2)     همه ی اقلیت ها باید از هرگونه تعرض مطبوعات در امان باشند

3)     هدف از انتشار باید اطلاع رسانی آموزش و کمک به پیشرفت باشد

4)     هرکس حرفی برای گفتن دارد، می تواند نشریه منتشر کند.

 

5-    نظام توسعه ای: 1. مدیریت سیاسی حق تعیین مدیریت مطبوعات را دارد؛ 2. وظیفه ی هویت فرهنگی و زبان ملی را ندارد؛ 3. اولیت های اقتصادی و نیازهای توسعه ای حدود آزادی را تعیین می کند.

 

نظریه ی شکاف آگاهی:

به همراه افزایش اطلاعات و عرضه ی آن شکافی بین کسانی که به این اطلاعات دسترسی دارند و ندارند اتفاق می افتد شکل می گیرد.

 

نظریه ی اقتصادی رسانه ها:

رسانه ها می بایست نیازهای اقتصادی خود را تأمین کنند که تمامی حوزه ها را تحت تأثیر قرار می دهد.

 

نظریه ی ناهماهنگی شناحتی فستینگر:

افراد در محیط هایی که احساس می کنند با آن هماهنگ نیستند سعی بر ترک آن می کنند.

 

کورت لوین: پویایی گروهی

یعنی فرد وقتی در گروه قرار می گیرد رفتاری ازخود نشان می دهد که وقتی به صورت منفرد است این رفتار را نشان نمی دهد.

 

نظریه ی جزمی رسانه:

انسان ها تابع بلامنازع رسانه ها می شوند.

 

ادگارمون:

آنچه که از رسانه ها تراوش می شود در جهت ستاره پرستی، شخصیت سازی و خودفراموشی در جهت ارضای دو نیاز همانند جویی و فرافکنی و تقویت آن است.

 

مارکسیسم کلاسیک:

به عقیده ی وی ساختار اقتصادی موجب تغییرات فرهنگی می شود. رسانه ها در اختیار سرمایه دارهاست وایدئولوژی طبقه ی حاکم ایدئولوژی حاکم بر جامعه است.

 

هورکهایمر و آدورنو:

صنایع فرهنگی بخش جدیدی از صنعت مؤسسات اطلاع رسانی مانند رادیو و سینماست برای به ثمر رساندن منافع صاحبان صنایع

 

هربرت مارکوزه: می گوید در شرایط سلطه جهانی دانش به وسیله ی نظام اجتماعی جذب می شود بنابراین انطباق و هماهنگی در کار نیست بلکه همه تقلید است و وسایل ارتباطی نوین در پاسخ به ضرورت تبلیغات و افزایش مصرف شکل گرفته و نوعی آگاهی کاذب به وجود می آورند.

 

یورگن هابرماس:

افراد با یکدیگر بحث می کنند و فقط منطق آنها ارتباط را به پیش می برد.

 

هربرت شیلر:

معتقد است که نقش وسایل ارتباط جمعی آنچنان مطلوب نیست.

 

پائولوفریره: الگوی بصیرت و محاوره:

انتقاد نسبت به آموزش و پرورش دارد و می گوید آموزگاران دارای دانش انباشته شده اند که برای مخاطبان و دانش آموزان که در اختیارش قرار می گیرد انتقال می دهد که دارای هیچ کاربردی برای آنها نیست.

 

نظریه ی طرح ذهنی:

پردازش اطلاعات جدید از طریق تحلیل اطلاعات قبلی

 

حوزه ی عمومی (هابرماس):

حوزه ی عمومی فضایی است که به لحاظ حقوقی خصوصی است و در آن فارغ از مقام رسمی با استفاده از بحث ها درصدد متقاعد کردن یکدیگرند.

 

نظریه ی تلقیح:

بیشتد افراد باورهایی دارند که در معرض چالش قرارنگرفته و هنگامی که به انها حمله شودممکن است به اسانی تغییر کند این افراد را به دو طریق :الف)رژیم غذایی خوب استراحت ورزش و.. و یا ب )تلقیح که نوعی قراردادن سنجیده فرد در مقابل شکل ضعیف شده میکروب است قوی کرد.

 

گوستاولوبون:

انبوه خلق: عده ای از افراد هستند که در عمل مشخصی یا بروز حادثه ای گرد هم می آیند که در انواع:

1-    قراردادی که تحت تأثیر برخی عرف و قراردادهای اجتماعی ایجاد می شود

2-    اتفاقی: بر اثر یک حادثه

3-    نمایشی: کارناوال، چهارشنبه سوری

4-    فعال: دارای رهبری است و هدف داراست مثل تیم ورزشی

 

توده های مردم

1-    همگن: که شامل فرقه ها، طبقات روحانی و نظامی و طبقات شهروندان یا روستائیان تشکیل می شود.

2-    ناهمگن: از گروههای نامشخصی تشکیل می شود و در آنها شغل و تحصیلات و جنس و ... اهمیتی ندارد.

هربرت بلومر دو عامل را در تشکیل انبوه خلق مؤثر می داند:

1.      مجتمع افراد؛ 2. مجاورت آنها با یکدیگر

 

نظریه ی تقلید گابریل تارد:

با بررسی جنایت های مختلف تقلید را علت واقعی و اساسی وقوع جرایم اجتماعی اعلام کرد و دامنه ی آن را تا آنجا وسعت بخشید که جامعه بدون تقلید را قبل تصور ندانست.

 

نظریه ی تأثیر محدود لازارسفلدو برلسون:

پیام های ارتباطی قادر نیستند تغییرات بنیادی در عقاید و رفتار افراد بوجود آورند بلکه فقط می توانند به صورت محدود آنها را استحکام بخشند و برای تأثیرگذاری باید زمینه ی قبلی داشته باشد.

 

نظریه ی وابستگی مخاطبان:

مخاطب را در مقابل  رسانه منفعل فرض می کند به دلیل: 1- نیاز به داشتن اطلاعات؛ 2- نیاز به نداشتن و گریز از واقعیت.

 

نظریه ی تکلمه: وسایل ارتباط جمعی زمانی دارای تأثیر قطعی خواهد بود که کمک های جانبی دریافت کند از جمله می توان به تماس شخصی و مستقیم یاد کرد.

 

نظریه ی تعادل:

هیدر معتقد است در نظام شناختی تعادل وجود دارد که عناصر آن نظام با هم رابطه ی متناقض نداشته باشند.

 

نظریه ی استفاده و رضامندی:

مخاطب به نیاز خود آگاه است و اساساً رویکرد افراد به رسانه ها به دلیل کسب دو پاداش آنی (آگاهی روزمره) و پاداش آتی خدمات دراز مدت است.

 

نظریه ی تأثیر رسانه ها:

رسانه های هر عصر ماهیت جامعه ی آن عصر را معین می کند و در حقیقت به مردم شیوه ی رفتاری را القا می کند درک ما را تثبیت می کند و دنیای ما را یکپارچه می سازد.

 

نظریه ی تعامل نمادین:

مردم راغب هستند براساس معناهایی که به آدم ها، اشیاء و ... تخصیص می دهند رفتار کنند و این معنا در زبان مردم در ارتباط با یکدیگر هستند خلق می شود و ذاتی نیست.

 

نظریه ی مدیریت هماهنگ مفاهیم

مردم در مکالمات با رسیدن به میزانی از انسجام و هماهنگی (مدیریت مفاهیم) معانی را با همدیگر خلق می کنند.

 

نظریه ی ناهماهنگی شناختی:

مردم از نظراتی که مخالف خود است دوری می کنند و باورهای خود را برای انطباق با اعمالشان تغییر می دهند یا پس از یک تصمیم مشکل به دنبال قوت قلبی می گردند.

 

نظریه ی نقض انتظارات:

تعامل انسان ها توسط انتظارات پیش می رود و این انتظارات در رفتار انسان ها فراگرفته می شود ارزیابی میزان انحراف به واسطه ی میزان پاداش ارتباط گیرنده انجام می گیرد.

 

نظریه ی کاستن عدم اطمینان

وقتی دو غریبه با هم ملاقات می کنند تمرکز اولیه ی آنها کاهش سطوح عدم اطمینان است.

 

نظریه ی نفوذ اجتماعی تیلورواردین

می گوید روابط میان فردی به شیوه ای تدریجی و قابل پیش بینی رشد می کند خودافشایی باعث پیشرفت روابط از کم عمق به صمیمانه می شود و البته ممکن است فرد را آسیب پذیر نماید.

 

نظریه ی تبادل اجتماعی:

می گوید عامل اصلی در روابط بین فردی ارضای علایق و منافع شخصی طرفین است.

 

نظریه دیدگاه:

مردم از لحاظ دیدگاه اجتماعی در جایگاه خاصی قرار دارند به همین دلیل موقعیت های اجتماعی را از جایگاه ویژه خود می نگرند با این وجود کسانی که در سطوح پایین جای دارند تمایل دارند درک کامل تری از افراد سطوح بالاتر بیابند.

 

نظریه ی گروه خاموش

بر زنان به عنوان گروه خاموش تمرکز یافته و می گوید زنان دنیا را متفاوت از مردان درک می کنند و تفکر مردانه مسلط شده است و زنان به منظور مشارکت در جامعه می بایستی الگوهای خود را به قالب های مردانه تغییر دهند.

 

نظریه ی انطباق ارتباطی:

مردم در تلاش هستند تا سبک صحبت خود را با دیگران به دو صورت واگرا و همگرا هماهنگ کنند واگرا مانند گروههای دارای غرور قوی برای برجسته کردن گروه خویش و همگرا در زمانی که نیاز به حمایت اجتماعی است اغلب از جانب افراد فاقد قدرت وجود داشته است.

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

عکاسی یا فتوگرافی (واژه ای است یونانی)

                                                    فتوگرافی: ترسیم و نقاشی نور

گرافی: ترسیم کردن، نقاشی کردن

جین مارکو و مکی عکاسی را چنین تعریف می کند: عکاسی ابزار فنی و شگرف ارتباطی است با بیان بصری که قدرتمندترین نظام تصویرسازی جهان مدرن و معاصر محسوب می شود.

ابداع و اختراع دوربین عکاسی در اوایل سده نوزدهم میلادی کمی پس از انقلاب صنعتی سده ی هجده انگلستان رخ داد.

ایده ی عکاسی

اولین بار توسط مبتکران و اندیشمندان یونانی بود که اعتقاد داشتند اگر از روزنه ای نور به داخل اتاق تاریکی تابانده شود نور موجب ایجاد تصویر اشیاء و پدیده هایی می شود که در عرض نور قرار دارند.

روند ساخت تغییر و تکامل دوربین عکاسی:

ابن عیثم بر روی ایده عکاسی کار کرد.

در سده ی 16 کاربرد عدسی در روزنه ها و دریچه های تابش نور تجربه شد که حاصل و نتایج آن به این شرح است: 1- معکوس کردن تصاویر؛ 2- با ابعاد و اندازه و تناسب واقعی بود.

در اوایل سده ی نوزدهم (1820م) شیمی دان فرانسوی فیسه فورتیپس موفق به ابداع صفحه حساس از آلیاژ قلع و سرب شد و برای ثبت تصاویر از جعبه تاریک دارای عدسی استفاده کرد این ابداع در تاریخ عکاسی هلیوگرافی یا نقاشی نور نامیده شد.

در سال 1826 اولین عکس گرفته شد توسط نیپس ویژگی های آن به این صورت بود: 1- موضوع انتخابی تصویر مقابل خانه نیپس (فضای شهر) بود و معایب آن: 1- عدم وضوح عکس 2- زمان بسیار برای نوردهی بود ( 8 ساعت که با تغییر زاویه تابش نور خورشید تصویر یا سوژه انتخابی تغییر یا محو می گشت) 3- معکوس بودن تصویر

مرحله ی بعدی تکامل عکاسی

یومی زاک ماند داگر: ابداع روشی معروف به داگروتیپ

مراحل روش واگروتیپ: کاربرد صفحه هایی از جنس مس با پوشش قلع و حساس کردن آنها با محلول های شیمیایی در تاریکخانه عکاسی مرحله ی بعد قرار دادن صفحه حساس در اتاق با جعبه دوربین عکاسی مجهز به عدسی در معرض نور و نهایتاً تثبیت تصویر

 

ویژگی های روش داگر:

1-    ثبت تصاویر با تمام جزئیات (اصطلاحاً جزءنگاری تصویر)

2-    زمان نوردهی از 8 ساعت روش هیلوگرافی به 10 تا 15 دقیقه کاهش یافت

3-    تکثیر تصاویر مشروط به عکسبرداری مجدد بود

4-    تصاویر معکوس است زیرا آینه وار بود

5-    دیدن تصاویر تنها در نور مناسب

6-    نقره فام بود

7-    دارای سایه روشن و رنگ در این تصاویر قهوه ای روشن است.

 

مرحله ی بعدی تکامل عکاسی:

کاهش زمان نوردهی از 10 تا 15 دقیقه به 30 ثانیه در نور شدید در این مرحله به چهره نگاری در هنر نقاشی نیز کمک می شود.

مرحله ی بعدی: ویلیام هنری فاکس تالبوت:

ابداع کاغذ نگاتیو و کاغذ چاپ: روش کالوتیپ و ویژگی های آن عبارت بودند از:

1.      تکثیر عکس و تصاویر به دفعات

2.      عدم وضوح تصاویر

3.      دیدن تصاویر در هر نوری

4.      عدم معکوس بودن عکس و تصاویر

مرحله ی بعدی و پایانی تکامل عکاسی

کاربرد لوح مرطوب یا کلردیون توسط فردریک اسکات آیرت و کاربرد لوح خشک با روکش ژلاتین

 

از ویژگی های آن: 1- وضوح تصاویر در این روش مانند روش داگروتیپ بود و 2- امکان فراهم آوردن نگاتیو و ایجاد تصاویر انبوه اجزا و عناصر مشترک میان دوربین های حجیم سده ی نوزدهم و دوربین های سبک دیجیتال ساخته شده با آخرین فناوری ها.

1.      شاتر: تنظیم کننده ی سرعت نور بود

2.      دیافراگم: تنظیم شدت (کم و زیاد بودن) نور

3.      لنز: انتقال نور با ایجاد تصاویر (فوکوس) وضوح تصویر

4.      جعبه ی تاریکخانه، اتاق تاریک: محفظه ی تاریک تثبیت و ظهور تصویر

مهم ترین عنصر برای تشکیل، انتقال و انعکاس تصویر در دوربین نور است که اصطلاحاً نوردهی می گویند.

دو عنصر مهم در نوردهی دوربین های عکاسی: 1- دیافراگم 2- شاتر

دیافراگم: تنظیم شدت نور یا کیفیت نور (کم، زیاد)

شاتر: تنظیم سرعت و زمان نوردهی

دیافراگم: شامل پرده های متصل و متحرک به لنز می باشد و درون لنز قرار دارد.

در سطح مدور لنز حلقه ی مدرجی قرار دارد متعلق به تنظیمات دیافراگم

درجه بندی میزان نوردهی این اعداد استانداردوقراردادی است که هرکدام یک گاه یا step نامیده می شود.

1     4/2     8/2    4      6/5        8        11      16      22      32

نور بیشتر افزایش نور دریچه دیافراگم باز           نوردهی           نور کمتر کاهش نور و دریچه دیافراگم کوچکتر و بسته

نور انتقال یافته به دوربین به منظور انعکاس و انتقال تصویر به صفحه ی فیلم دوربین های معمولی و صفحه ی حسگر در دوربین های دیجیتال می باشد.

صفحه ی فیلم: یک صفحه پلی استریست که بر روی آن مواد ژلاتین و ترکیبات نقره که به شدت نور حساس می باشد قرار دارد و میزان این حساسیت متفاوت است.

حساسیت فیلم: سرعت واکنش فیلم عکاسی در برابر نور می باشد.

به صورت قراردادی اعداد  دیافراگم بدین شکل نوشته می شود 22/f یا 22:f

موضوع: به زبان فرانسوی سوژه: محتوا و مضمون عکاسی (طبیعت بی جان، جان دار، حیوانات، وقایع، تاریخی، ورزشی و ...)

موضوعات یا مضامین مختلف به دو شکل به تصویر کشیده می شود: 1- واقعی و یا عینی 2- به صورت ذهنی و انتزاعی

ویژگی عکس خوب: 1) نورسنجی درست 2) سوژه داخل کادر باشد 3) دارای پیام باشد 4) دارای کنتراست باشد.

شاتر: پرده ای حساس، متحرک، سیاه رنگ که در شرایط عادی در مقابل فیلم عکاس قرار دارد و متصل به دکمه ی عکاسی می باشد.

B 1 2 4 8 15 30 125 250 500 1000 2000 4000

این اعداد نشان دهنده ی سرعت شاتر که بر روی یک چرخ مدرج قرار دارند و این اعداد و ارقام قراردادی و به صورت استاندارد می باشد.

هرکدام از این اعداد معرف کسری از ثانیه است هرچقدر به سمت اعداد کوچکتر برویم نوردهی کمتر و میزان نوردهی توسط شاتر افزایش پیدا می کند همچنین اگر اعداد بزرگتر را انتخاب کنیم سرعت نوردهی افزایش و میزان نوردهی توسط شاتر کاهش می یابد.

هر درجه از سرعت شاتر یک پله یا گام دیافراگم می باشد.

نسبت اعداد در چرخ مدرج شاتر نصف و دو برابر می شود به این ترتیب که به طرف اعداد کوچکتر نوردهی دو برابر و به طرف اعداد بزرگتر می رویم سرعت نوردهی افزایش و میزان نوردهی توسط شاتر کاهش می یابد.

سرعت شاتر و عدد مربوط به آن و معرف آن را با حرف S می نویسند مثل 8s/ 12s

B (Ball) با انتخاب B میزان نوردهی را خودمان مشخص می کنیم و قبل از شروع اعداد شاتر مثل 10 یا 30 به میزان دلخواه یعنی 10 ثانیه و یا 30 ثانیه اجازه می دهیم نور به داخل دوربین وارد شود.

عوامل مؤثر و تاثیرگذار در عکاسی:

1-    شناخت و توجه نسبت به نوردهی و نورسنجی

2-    شناخت و توجه به کادربندی و ترکیب بندی

3-    شناخت و توجه به مسایل تکنیکی از جمله لنز

4-    کمپوزسیون، کنتراست

افزایش عمق میدان با ایجاد فاصله مخصوص عکس برداری از طبیعت بی جان و اشیاء کوچک است.

عکس برداری از چشم اندازه های طبیعی نیازی به تغییر فاصله عکس برای ایجاد تغییر در عمق میدان ندارد.

لنز مهم ترین و اصلی ترین عنصر سازنده در دوربین عکاسی است وظیفه دارد تا نور و تصویر را بر روی سطح فیلم انتقال دهد.

لنز: استوانه ای حاوی یک یا تعدادی عدسی یا ذره بین است لنز دارای ابعاد و اندازه ی گوناگون با تنوع تعداد عدسی ها و ذره بین متناسب است با هدف و عملکردد معین و در آخر هر لنز دارای فاصله کانونی مخصوص به خودش است.

 

انواع لنز:

1-    واید 2- تله 3- ماکرو 4- زوم 5- نرمال

انواع عدسی ها: 1) همگرا (محدب) 2) واگرا (مقعر)

هر لنزی می تواند دارای عدسی های همگرا و واگرا باشد که عدسی مرکب گفته می شود.

واگرا: تشکیل تصویری را می دهد که توسط چشم قابل رویت اما قابل ثبت نیست (تصویر مجازی)

همگرا: تشکیل تصویر قابل ثبت و ظهور می دهد.

فاصله کانونی: فاصله تشکیل تصویر از مرکز عدسی تا سطح فیلم یا حسگر در دوربین دیجیتال است.

بر روی استوانه لنز حلقه و سطوح مدرجی قرار دارد که عبارتست از:

1-    درجه یا اندازه دریچه یا دیافراگم

2-    فاصله عمق میدان

3-    فاصله کانونی لنز

مبانی زیباشناسی:

خط و خطوط در هنر عکاسی توسط فرم واشکال حجمی القاء می شود یا نشان داده می شود.

 

انواع خط در هنر عکاسی:

1-    خط افق

2-    خط عمودی

3-    خط مورب، مایل و منحنی

خط افقی: القاء سکون، یکنواختی و آرامش

خط عمودی: القاء ایستایی، سکون، پایداری

خط مورب و منحنی: القاء جنبش، حرکت، محرک

تفاوت در فاصله کانونی لنز:

1-    باعث تفاوت در عملکرد لنز می شود

2-    باعث تفاوت در کاربرد دوربین می شود

انواع لنزها:

1-    لنز ماکرو: نوع فاصله ی کانونی قابلیت لنز برای عکاسی از اشیاء کوچک با قابلیت بزرگنمایی

2-    لنز میکرو: نوع فاصله ی کانونی قابلیت لنز برای عکاسی از اشیاء بسیار ریز با قابلیت بزرگنمایی

3-    لنز cp: قابلیت عکاسی از سوژه های معماری را دارد و جلوگیری از انحراف اجزاء و عناصر

عملکرددهای لنز با توجه به تفاوت و تنوع فاصله ی کانونی

1-     نرمال (معمولی و طبیعی) 2- واید انگل (وسیع و باز) 3- تله فتو (زاویه دید بسته وکم)

زاویه دید در هنگام عکاسی

1-    زاویه دید لنز با توجه به نوع فاصله ی کانونی

2-    زاویه ی دید عکاسی در هنگام عکاسی

زاویه ی دید لنزهای نرمال برای عکاسی: ˚ 46 درجه/ فاصله کانونی 50mm زاویه دید مناسب انسان

زاویه ی دید لنزهای واید برای عکاسی: ˚180 درجه / فاصله کانونی 20mm24mm- 28mm

زاویه ی دید لنزهای تله فتو برای عکاسی: ˚2 درجه / فاصله کانونی 135mm105mm80mm75mm

هرچه فاصله ی کانونی بیشتر باشد زاویه ی دید کمتر یا بسته تر می باشد و هرچه فاصله ی کانونی کمتر باشد زاویه ی دید بیشتر یا بازتر است.

زاویه ی دید در عکاسی:

دید بالا: تأثیر بصری یا تغییر در سوژه کوچه نشان دادن آن حقیر و بی ارزش کردن

زاویه دید پایین: القاء عظمت ابهت در سوژه و یا بزرگنمایی در سوژه

زاویه دید روبرو: کاملاً طبیعی، در صورتی که بخواهید دخل و تصرف در سوژه انجام نشود.

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |


Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

جزوه تاریخ استاد موسوی

1-    جنبش ملی شدن صنعت نفت را توضیح دهید؟

مبارزه ملی کردن نفت به رهبری دکتر محمد مصدق نظیر انقلاب مشروطیت ملت را در مقابل شاه و قدرت های خارجی قرارداد که با ائتلاف گسترده ی مردمی به پیروزی انجامید ولی با تفرقه ی داخلی و دخالت خارجی به شکست انجامید. ملی کردن صنعت نفت با انقلاب مشروطیت فرق هایی داشت چون بیش از آنکه مبارزه با شاه در داخل باشد با وابستگی به بیگانه بود. مصدق برای اینکه کنترل کامل نهادهای دولتی را در دست گیرد با استفاده از گروه هشت نفری از جبهه ی ملی که یک نیروی پر توان قانونگذاری به شمار می رفت توانست رهبری مجلس را به کار گیرد که به او در ملی شدن کمک کرد و هنگامی که مجلس با او همراهی نکرد با کسب اختیارات فوق العاده از طریق فرمان های دولتی توانست کشور را اداره کند از قدرت مجلس محافظه کار سنا کاست و به یاری همه پرسی مجلس را که صد راه اصلاحات دولت بود منحل کرد. اما با همه ی اینها نتوانست وفاداری ارتش را به سمت دولت جلب کند و در نهایت ارتش وفادار به شاه ابراز سرنگونی دولت ملی شد.

2-    ساختار سیاسی پهلوی اول ( دولت رضا شاه ) را توضیح دهید.

دولت ایران در زمان رضاشاه به قدرت سیاسی و اقتصادی بزرگی دست یافت خاستگاه نهادین و کلیدیش ارتش بود که بهمین علت رژیم رضاشاهی را استبداد نظامی می نامند. قدرت دولت در داخل مداخله اش را در امور اقتصادی هموار کرد در نهایت دولت و دیوان سالاری جدیدش را به درون زندگی مردم شهر، روستا و قبیله وارد ساخت. ارتش، دیوان سالاری و حکومت به طور اخص (کابینه و مجلس) سه ستون نهادین این نظام را تشکیل می دادند.

3-    اقتصاد در دوره ی محمدرضا پهلوی را توضیح دهید.

اقتصاد ایران از سه مرحله در زمان محمدرضا شاه عبور کرده که دو مرحله به بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی انجامیده است در فاصله ی سال های 1332 تا 1339 دوره ی تثبیت اوضاع و عادی سازی اقتصاد در راستای خطوط آشنای وابستگی بود درآمد نفتی و کمک های اقتصادی به ایران موجب فعال شدن مدل توسعه بر مبنای فعالیت های کشاورزی، برخی صنایع سبک و واردات اقلام مصرفی شد که در انتهای این دوره از سال 37 تا 39 واردات بر صادرات پیشی گرفت و کسری تراز و بی ثباتی سال های 39 تا 42 را بهمراه داشت دومین مرحله از سال 42 تا 52 که مرحله ی گذار به اقتصاد سرمایه داری بود در بخش های زیربنایی سرمایه گذاری زیادی انجام شد و صنعت مونتاژ پا گرفت نرخ رشد افزایش و تورم مهار شد و درآمدهای نفتی به دقت بکار گرفته شد بعد از سال 1352 رونق ناشی از جهش تند در آمروهای نفتی به فرآیندهای مرحله ی دوم شدت بخشید و ایران وارد مرحله ی سوم شد رشد عظیم تولید ناخالص ملی، افزایش درآمدهای نفتی، خرید تسهیلاتی، ریخت و پاش ها، فساد، طرح های کشت و صنعت و صنعتی شدن در این مرحله راهی هموار را پیمود.

4-    ساختار سیاسی دوران صفویه را توضیح دهید.

دولت صفویه را می توان به سه نهاد کلیدی تقسیم کرد:

1)     دستگاه دیوانی مرکزی؛ 2) حکومت ایالت ها؛ 3) ارتش

شاه و دربار محور دستگاه دیوانی بودند بلندمرتبه ترین مقام دربار وزیر اعظم و بعد از آن سرداران سپاه، خزانه دار دولت و پیشوای مذهبی قرار داشت در زیر این مقام ها، مناصبی چون پزشکان درباری منجمان، خواجگان درباری، ملازمان، غلام بچگان هنرمندان و پیشه وران بودند و در تشکیلات دولتی منشیان، محاسبان مالی که وابسته به واحدهای جمع آوری مالیات و واحدهای نظامی بودند قرار داشتند.

5-    ساختار اجتماعی دوره ی صفویه را طبق جدول توضیح دهید.

1.      نخبگان و طبقات حاکم: شاه، زمینداران خصوصی، تیول داران، روحانیت رسمی.

2.      طبقات بازار: بازرگانان، کارگاه های سلطنتی، روحانیت.

3.      طبقات بنیادین تحت سلطه: نظامیان، دهقانان کم زمین، مغازه داران و نزولخوران و پیشه وران صنفی.

4.      طبقات تحت سلطه: شبانکاران، دهقانان اجاره دار، کارگران روز فرد و پیشه وران.

5.      مادون طبقات: ایلاتی بدون حشم، دهقانان بدون زمین، طبقات حاشیه ی شهری.

 

6-    علت سقوط صفویه را بنویسید.

1)     ناپدید شدن هسته ی اساسی دینی تشکیل دهنده ی صفویه بدون جایگزین.

2)     تضاد شدید عناصر قدیم و جدید طبقه ی نظامی ایران.

3)     برهم خوردن موازنه ممالک و خاصه و گسترش املاک صنعتی به بهای از دست دادن طبقاتی که از اینها کسب درآمد می کردند و پشتیبان دولت بودند.

4)     خصلت غیر مسئولانه دولت سایه یعنی حرمسرا، ملکه ی مادر و خواجه سرایان

5)     انحطاط دودمان و پرورش فرزندان شاهان در جو حرمسرا و بی خبری محض آنها از خارج حرمسرا.

 

7-    رابطه ی دین و دولت در دوره ی قاجاریه را بنویسید.

1.      مجتهدان بزرگ شا را سایه خدا بر روی زمین می نامیدند اما او را عاری از صفات خدایی می دانستند؛ 2. شاه هم به مانند هر مؤمن معتقد دیگر تابع یک مرجع تقلید بود اما در عین حال پادشاه اسلام و امت شیعه بود؛ 3. شاه وظیفه دفاع از اسلام را در برابر تجاوز و تعرض کافران داشت؛ 4. در ادامه ی قاجاریه شاهد جدایی دولت و روحانیت و تقابل آنها به خصوص درباره ی امتیازات به بیگانگان بودیم؛ 5. بتدریج با برجسته شدن رگه های جدایی دین از سیاست در اوایل قرن بیستم روحانیت به مداخله در سیاست می پردازند.

8-    ساختار سیاسی دوره ی قاجاریه را توضیح دهید.

1)     کلیه اختیارات اعم از اعلان جنگ، عقد صلح، بستن پیمان و ... در دست شاه بود؛ 2) شکل حکومتی استبدادی آمرانه بود؛ 3) ده ها وزیر در ایران مشغول فعالیت بودند؛ 4) رأس دستگاه دیوان سالاری هرکه بود آن مقام به صورت ملک خصوصی او تلقی می شد؛ 5) حکام از خودمختاری عمده ای در قلمرو خویش برخوردار بودند؛ 6) اداره ی شهرها به شیوه ای بود که مقام های بلندپایه شهری توسط شاه تعیین می کرد و آنها معمولاً به افکار عمومی شهرنشینان توجه داشتند؛ 7) کشور دارای دو نظام حقوقی و قضایی بود یکی داروغه و دیگری حاکم شرع؛ 8) در مقایسه با صفویه کوچک تر و رشوه گیرتر بود.

 

9-    علل انقلاب مشروطیت را بنویسید.

1.      سفرهای پرهزینه ی شاه؛ 2. افزایش قیمت نان؛‌3. حکومت خودسرانه حکام؛ 4. برکناری امین السطان و انتخاب عین الدوله به جای وی؛ 5. افزایش تورم در ایالت های شمالی؛ 6. پیروزی ژاپن بر روسیه؛ 7. تجدید نظر دولت در مقررات گمرکی نارضایتی شدید بازرگانان ایرانی را برانگیخت (بازرگانان + روشنفکران + روحانیون).

 

10-     حاصل و نتیجه ی انقلاب مشروطیت را بنویسید.

به شکست انجامید، چون بر اثر جابجایی سریع ائتلاف ها و فشار و مداخله ی خارجی در داخل کشور بی ثباتی حکم فرما شده بود. ائتلاف شکل گرفته در حال تغییر مداوم بود طبقه ی متوسط کلیدی و گروه های نخبگان در این ائتلاف تزلزل نشان دادند و خود را در معرض سرکردگی طبقه های پایین می دیدند بعد از پایان ائتلاف مشروطه خواهان مخالف سلطنت کسانی که از خارج ضامن وابستگی ایران بودند با مداخله ی خود موجب حفظ نظام استبدادی و سرکوب نهضت مردمی شدند.

 

11-     ساختار اقتصادی دوره ی قاجاریه را بنویسید.

ابریشم خام عمده ترین کالای صادراتی و پس از آن گندم و جو از کالاهای صادراتی کشاورزی بودند. زمین بیش از هرزمان دیگر سرچشمه ارزشمند اعتبار و ثروت تلقی می شد. در روابط اقتصادی با کشورهای خارجی امتیازاتی به کشورهای انگلیس و روسیه داده شد که معمولاً با بازرگانان ایرانی در تضاد بودند تماس با غرب موجب سود سرشار معدودی برای بازرگانان شد. در کنار این عده تاجران متوس و خرده فروشان و نزولخوران قرار داشتند، صنعتگران، پیشه وران از دیگر اجزای ساختار اقتصادی قاجار بودند تجرات فرش یک هشتم تجارت خارجی ایران را تشکیل می داد و سلطه ی انگلیس بر نفت و روسیه بر شیلات خزر و به کارگیری از کارگران ایرانی و همچنین ایجاد 41 کارخانه بزرگ توسط آنان و درنهایت فرآورده های ایلی (شبانکاری) و صادرات برخی از آن اقلام رشد فزاینده ای یافت.

 

12-     ساختار اقتصادی دوره ی صفویه را توضیح دهید.

شبانکاران، دهقانان و روستائیان و پیشه وران شهری قرار داشتند.

شبانکارگی مبنای اقتصادی زندگی قبیله ای چادرنشینی را تشکیل می داد که برآورد جمعیتی در حدود 35 تا 40 درصد بودند. در بخش دهقانی که 45 تا 55 درصد بزرگترین بخش جامعه را تشکیل می دادند و پیشه وران که جمعیت شهری را تشکیل می دادند 15 درصد کل جمعیت کشور بودند که به کارهایی نظیر خانه سازی، ساخت ظروف فلزی و ... مشغول بودند عمده ترین کالای این دوره پارچه بود.

 

نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

ارتباطات سیاسی استاد یعقوبی

1)     عناصر تشکیل دهنده ارتباطات سیاسی را نام برده و توضیح دهید.

1.      پیام دهندگان: هر فرد یا گروهی که اقدام به تأثیرگذاری بر خط مشی دولت می کند یک پیام دهنده ی سیاسی است مثل احزاب و گروه های فشار

2.      پیام: بوسیله ی آن (کلمه، تصویر، حرکت دست و ...) افکاری را که برای تأثیرگذاری مدنظر دارند به ذهن دریافت کنندگان منتقل می کنند.

3.      رسانه: مجری انتقال پیام به مخاطب است. تلوزیون و رایو دارای بیشترین مخاطب و تأثیر سیاسی هستند.

4.      مخاطب (دریافت کننده ی پیام) است و دریافت مستقیم، غیرمستقیم، میزان علاقه و دانش دریافت کننده در تأثیر یک پیام مؤثر است.

5.      واکنش: هدف هر ارتباط سیاسی است که باعث می شود تا 1- تغییر عقیده بوجود بیاید؛ 2- آغازگر تفکر در مورد یک موضوع شود؛ 3- باعث تحکیم عقیده شود؛ 4- باعث تحریک برای انجام عملی جدید بر پایه ی عقیده ی جدید گردد.

 

2)     مفاهیم نگرش و نگرش سیاسی را توضیح دهید.

نگرش معادل طرز برخورد، طرز فکر و تمایل فکری و آمادگی روانی است و همچنین گرایش تعمیم یافته ای است برای دریافت یا عدم دریافت یک موضوع که هم بر فرستنده و هم بر گیرنده تأثیر دارد.

نگرش سیاسی: طرز تلقی های سیاسی و جهت گیری های منفی و یا مثبت در برابر واقعیت های سیاسی هستند پیام های سیاسی به مخاطب می رسد و بعضی مورد قبول قرار می گیرد و بر ذهن پذیرفته می شود که نگرش سیاسی را شکل می دهند و از یک سو بر روی عواطف و از سوی دیگر بر شناخت مخاطب وپدیداری رفتار می شود.درمرحله اخربه پیام عکس العمل نشان می دهد که می تواند تمام هدف یا قسمتی از ان باشد

 

3)     مرحله ی اول نظام اطلاع رسانی را توضیح دهید.

اطلاع رسانی با دو نوع نظام که عمده ترین معیار توسعه و رشد و پیشرفت است پیوند می خورد: 1. نظام اطلاعاتی؛ 2. نظام ارتباطی

1-    اطلاعات: به تمام داده هایی اطلاق می شود که در طراحی و تدوین روش ها و فراگردهای ساخت، بهره برداری و ... بکار می رود و بطور کلی یعنی دانش به هر شکل انتقال پذیر.

2-    ارتباط: به فراگرد انتقال پیام از فرستنده به گیرنده مشروط به مشابهت معنا در فرستنده می باشد که این دو با هم در ارتباطند ارتباط به منزله ی فرایند مبادله اخبار، حقایق، عقاید و پیام ها بین مردم است و اطلاعات محصولات گوناگون رسانه هاست یعنی اخبار و آگهی و ... می توان نتیجه گرفت ارتباطی برقرار نخواهد شد اگر اطلاعاتی نباشد و این دو نیازمند یکدیگرند.

 

4)     نقش و ویژگی های وسیله ی ارتباطی (تلوزیون) را نام ببرید.

به عنوان وسیله ی سرگرمی و با توجه به این که همه ی امتیازات سینما و رادیو را دارد تأثیری فراگیر بر تجربه دارد و علاوه بر این وسیله دسترسی به اطلاعاتی است که بسیاری از فعالیت های اجتماعی به آن بستگی دارد و همچنین با استعداد بالقوه اش تأثیر بسیاری بر اجتماع، ارسال خبر و وحدت اجتماعی دارد و از ویژگی های آن 1- صمیمیت 2- سرعت انتقال را نام برد تلوزیون در درون خانه و خانواده با احساس صمیمیتی که ناشی از آن است تأثیر دارد بر روی کودکان تأثیر بیشتری دارد و سیاستمداران برای کسب و حفظ قدرت خود از آن کمک می گیرند.

 

5)     معیارهای جلب افکار توسط پیام تلوزیونی را نام ببرید.

1-    جاذبه ی صوری؛ 2- فن سخنوری؛ 3- اصالت افکار؛ 4- لحن و کلام حاکی از صداقت؛ 5- تلاش برای برقراری یک رابطه ی صمیمی و نزدیک.

 

6)     پنج قاعده ی اصلی تبلیغات از دیدگاه دو مناچ را توضیح دهید.

1-    اصل طلایی: که هرچه ساده تر بیان کرده عقیده است که امتیاز این روش بکارگیری بیشتر غرایز به جای ذهن و شعور افراد است.

2-    تصفیه ی اطلاعات یا دستکاری اطلاعات: این کلاسیک ترین عملکرد یک سیاستمدار است که طی آن دو نوع اطلاعات که یکی سودمند بوده را حفظ و دیگری که به چرخه ی اطلاع رسانی و به طرز فکر افراد صدمه می زند را حذف می کنند و هرآنچه را که تحکیم کننده ی نظرات باشد را مورد تاکید قرار می دهند.

3-    تأکید مکرر بر موضوعات یا نظرات اصلی و بنیادی سیاستمدار که باید اجازه نداد تا افکار و عقاید دیگر در ذهن توده ها جایگزین شود.

4-    بایستی شناخت جامعه شناسانه و روان شناسانه دقیق داشت آن چنان که گوبلز در سخنرانی هایش لحن کلام را با توجه به مخاطب تغییر می داد.

5-    ایجاد نوعی امنیت در دل گروه های اجتماعی و همرنگ نشان دادن خود با دیگران و القاء یکپارچگی و برای انجام این کارها می توان از ابزارهایی چون تظاهرات، لباس های متحدالشکل، موسیقی و ... استفاده کرد.

 

7)     انواع مشروعیت را نام برده و توضیح دهید.

1-    مشروعیت مردمی که بوسیله ی انتخابات بدست می آید.

2-    مشروعیت غیررسمی که به آن مشروعیت کاتودیک می گویند و اشاره به رسانه پرقدرت تلوزیون دارد که به واسطه ی نفوذ در دل و درون هسته خانواده ها می تواند موضوعات را وارد اذعان کند و آنچنان افراد را با سیاست مدار مورد نظر هماهنگ و صمیمی نماید که کمترین احساس دوری و ناهمگنی را از اذهان بزداید کوتره می گوید این مشروعیت کاتودیک در نهایت به یک اقتدار حقیقی منجر می شود.

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

 

 نویسندگان محترم به هنگام تهیه مقاله دستورالعمل زیر را رعایت فرمایید:


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

 

بوئین و میاندشت نام یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

 

تمرکز: توانایی هدایت کردن فکر


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

 

خاطره اولین ملاقات پرفسور حسابی با اینشتین
وقتی برای اولین باربا بزرگترین دانشمند فیزیک جهان آلبرت اینشتین روبه رو شدم ایشان را بی اندازه ساده , آرام و متواضع یافتم و البته فوق العاده مودب و صمیمی! زودتر از من در...
 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

اصول وآداب تشریفات     ( نوشته : احمد یحیایی ایله ای وبرات الله صمدی راد )

تشریفات چیست؟

یکسری قوانین که در مکانهای خاص خودش باید رعایت شود مثل :مکانهای خانوادگی ، دراز کردن پا درمیان مهمانی های خانوادگی که خودش یک آداب تشریفاتی است ، آداب تشریفات مطلق نیست وهمه باید رعایت کنند وبه مکانهای خاصی نیست حتی در یک شهر به کشور یا مکانها می باشد .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |


 

کاربرد رنگ در دنیای تبلیغات چگونه است؟

 ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

 

ثبت نام دوره های کارشناسی ناپیوسته ترمی دانشگاه جامع علمی کاربردی سال 92، از دوم بهمن ماه آغاز شد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

کریستیانو رونالدو 300 تایی شد
دو گلی که کریستیانو رونالدو در بازی شب گذشته برابر والنسیا به ثمر رساند، شمار گلهای این بازیکن در لیگ های باشگاهی را به عدد 300 گل رساند.
از ::: گل
ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

موشک در کردان کرج
مهدوی‌کیا به دربی ۷۶ می‌رسد
مهدی‌ مهدوی‌کیا با توجه به رفع درد از ناحیه پا به دربی ۷۶ می‌رسد.

مهدی مهدوی‌کیا و علی کریمی دو بازیکن مصدوم پرسپولیس بودند که در چند وقت اخیر کادر پزشکی قرمزپوشان برای بهبود آنها تلاش کردند.

علی کریمی که قطعا به دربی 76 نمی‌رسد و حداقل 2 ماه خانه نشین است اما مهدوی‌کیا با تلاش کادر پزشکی و پس از تستی که امروز شد متوجه شد به دربی 76 می‌رسد.

مهدوی‌کیا برای پیوستن به اردوی پرسپولیسی‌ها راهی کردان کرج شد.

منبع:فارس

از:::  گل

نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

دکترهاشمیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در گفت و گو با سایت رسمی فدراسیون از مثبت اعلام شدن دو نمونه کنترل دوپینگ خبر داد.

    باشگاه خبر نگاران 15/20 دوشنبه                      


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

بزرگترین غار یخی دنیا

 

غار ایسریسن ولت (Eisriesenwelt) یک غار یخی طبیعی از نوع آهکی است که در نزدیکی سالزبورگ اتریش واقع شده است.ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

ترک وحشتناک ۳۰ کیلومتری در بزرگترین کوه یخ قطب جنوب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

تا میلاد سیمرغ/۴
سه‌ دهه جشنواره فیلم فجر؛ سه‌ داور زن

خبرگزاری فارس: تنها ۳ سینماگر زن طی گذشت بیش از ۳ دهه از جشنواره فیلم فجر در بین هیأت داوران حضور داشته و به داوری فیلم‌ها نشسته‌اند.

خبرگزاری فارس: سه‌ دهه جشنواره فیلم فجر؛ سه‌ داور زن

ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

 از:بیتوته

 

دانستنی

 

 

*اسبها قادرند در حالت ایستاده بخوابند.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

کیوی یکی از میوه‌های مناطق حاره بوده و دارای طعم و مزه فوق‌العاده‌ای می‌باشد اما اکثر مردم از این میوه خارق‌العاده بی‌بهره‌اند زیرا این میوه فقط در چند کشور به عمل می‌آید.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

نوشيدني محبوب اغلب ما ايراني‌ها، چاي است، اما به تازگي قهوه هم جاي خودش را در بين ما باز کرده است.

اگر از "کلاس" ظاهري که قهوه با خود به همراه مي ‌آورد، بگذريم، بهتر است درباره فايده‌هاي آن هم قدري اطلاع داشته باشيم. شايد تعجب کنيد اگر بدانيد در ده سال اخير، نوزده هزار بررسي در مورد اين فايده‌ها انجام شده و نتيجه اغلب آنها هم به نفع قهوه تمام شده است.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

 

پیامک ربیع الاول,اس ام اس تبریک ربیع الاول

 

فرا رسیدن ماه شریف و پرخیر و برکت ربیع الاول را به امام زمان(عج) و شما دوستان تبریک عرض می


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

 

نشست سالیانه شورای همکاری خلیج فارس دیروز رسماً کار خود را در منامه بحرین آغاز کرد؛ نشستی که هرچند ایجاد اتحادیه‌ای از کشورهای عربی حوزه خلیج همیشه فارس به ویژه در موضوعات اقتصادی دستور کار ظاهری آن بوده، ایران و ترس از ایران رسماً بر این نشست و حاشیه‌های آن سیطره انداخته است.

 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

 
 
 
 
 

ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

 
اکتشاف بزرگ و مهم اخیر نفتی ایران در دریای خزر، که به اذعان مؤسسات خارجی توانسته، رقم چشمگیری به حجم ذخایر نفتی کشور بیفزاید، مورد ادعای کشور آذربایجان قرار گرفته است.

به گزارش «تابناک»، این کشور مدعی است، این حوزه نفتی در مرزهای دریایی آذربایجان است؛ حوزه‌ای که نزدیک ده میلیارد بشکه نفت را در خود جای داده است.

ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

 
آدمک اخر دنیاست بخند ادمک مرگ همین جاست بخند دست خطی که تو را عاشق کرد شوخی کاغذى ماست بخند ادمک خر نشوى گریه کنی کل دنیا سراب است بخند آن خدایی که بزرگش خوانی به خدا مثل تو تنهاست بخند.

 


نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |

  

                                                

یک نفر گفت به من: خانه دوست کجاست؟ من نگاهش کردم, گفتمش چشم شماست... خنده ای کرد و گذشت, آنطرف تر ایستاد, بر تن باد نوشت: خانه اش قلب شماست...


نوشته شده توسط محمدامینی  | لینک ثابت |